ДОГОВІР Публічної оферти про надання освітніх послуг 

Публічної оферти про надання освітніх послуг 

Цей Договір публічної оферти про надання освітніх послуг (надалі – Послуги) встановлює умови та порядок надання Послуг на інтернет-платформі, що знаходиться за адресою https://parametric.center/ (надалі – «Платформа»), та є публічною офертою Товариства з обмеженою відповідальністю «Навчальний центр «Параметрик» (надалі «Виконавець»), для невизначеного кола осіб у розумінні ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, укласти Договір публічної оферти про надання освітніх послуг (надалі за текстом  – «Договір») на нижчевикладених умовах:  

1. Загальні положення 

1.1. Відносини між Клієнтами та Виконавцем базуються на основі договору публічної оферти. 

1.2. Договір Публічної оферти є публічним Договором, що регулюється ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України. 

1.3. Умови публічного договору є однаковими для всіх. 

1.4. Придбавши Послуги Виконавця Ви акцептуєте умови цього Договору, та підтверджує, що ознайомлені з ним та погоджуєтесь з його умовами.  

1.5. У Договорі вживаються терміни в такому значенні: 

 1. Платформа – офіційна інтернет-платформа Виконавця, що знаходяться в мережі інтернет за адресою https://parametric.center/  на якій Виконавець розміщує інформацію про свої Послуги, їх вартість, а також спосіб отримання. Скориставшись конкретною пропозицією на Платформі Клієнт акцептує умови цього Договору.  
 1. Клієнт  будь-яка фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець, в тому числі – нерезиденти України, що замовляють Послуги Виконавця, оплачують за Послуги на банківський Рахунок Виконавця, таким чином висловивши намір акцептувати цей Договір. 
 1. Послуги – навчальні Послуги, що надаються Виконавцем на користь Клієнтів. Послуги, що надаються Виконавцем за цим Договором публікуються на Платформі, що знаходиться за адресою https://parametric.center/ , що вказуються на Платформі.  
 1. Послуги «Маркетплейс» – надання можливості третім особам публікувати Послуги на Платформі. 
 1. Акцептування Договору  під акцептом цього Договору розуміється оплата за надані Послуги Виконавцю згідно оголошення чи публікації розміщених на Платформі Виконавця, фактичне користування Послугами Виконавця або ліцензійним контентом, вчинення дій, що свідчить про прийняття умов цього Договору (натискання на кнопку, галочку в чекбокс або аналогічні дії). 
 1. Виконавець – ТОВ «Навчальний центр «Параметрик» у якому Послуги надають: ТОВ «Навчальний центр «Параметрик», Фізична особа-підприємець Віхтик Захар Ігорович та інші Фізичні особи-підприємці, які співпрацюють з Виконавцем.  

1.6. Зміна або доповнення до цього Договору можливо виключно при укладанні письмового Договору. Цей Договір є невід’ємною частиною відповідного письмового Договору. 

1.7. Замовлення та подальша оплата Послуг Виконавця, як спосіб прийняття умов цього Договору означає згоду Клієнта на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів.  

1.8. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії цього Договору, а також протягом наступних 5 (п’ять) років після закінчення дії цього Договору.  

1.9. Знищення персональних даних є підставою для розірвання цього Договору і виконується виключно на підставі письмової заяви Клієнта. В такому випадку, цей Договір розривається з дати, зазначеної у письмовій заяві.  

1.10. Під час укладення цього Договору, суб’єкт персональних даних підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Суб’єкт персональних даних також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень суб’єкта персональних даних, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий. 

2. Предмет Договору 

2.1. Даний Договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, та Клієнтом Платформи, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору та Додатків до нього. 

2.2. Предметом цього Договору є надання Клієнту освітніх Послуг на Платформі, а також користування лізенційним контентом (навчальними матеріалами) Виконавця та Послуги «Маркетплейс». 

2.3. Цей Договір є офіційним документом, має відповідну юридичну силу і публікується на Веб-сайтах. 

2.4. Клієнт погоджується, що всі можливі суперечки щодо даного Договору будуть вирішуватися відповідно до чинного законодавства України. 

2.5. Надання Послуг Виконавцем за цим Договором здійснюється у відповідності з нормами чинного законодавства України та домовленостями Сторін. 

3. Права і обов’язки Сторін 

3.1. Обов’язки Виконавця: 

3.1.1. Своєчасно надавати Послуги Клієнту з дотриманням умов цього Договору; 

3.1.2. Не поширювати отриману від Клієнта або інших джерел інформацію, що виходить за рамки умов цього Договору, в ході реалізації Виконавцем своїх зобов’язань за цим Договором, згідно чинного законодавства України; 

3.1.3. Негайно інформувати Клієнта про невідповідність наданих матеріалів відповідно до вимог Виконавця або чинного законодавства України. При цьому термін виконання Послуг може переноситися на відповідний термін, протягом якого Клієнт надавав відповідні виправлення Виконавцю. 

3.1.4. Забезпечити можливість оплати Послуг на банківський рахунок та банківську карту. 

3.1.5. Забезпечити Клієнта Платформи повною інформацію про Послуги, що надаються, їх зміст, строки, а також надати дані про Виконавця для пред’явлення скарг або вимог. 

3.1.6. Ознайомити із умовами цього Договору та отримати дозвіл на обробку персональних даних (в т. ч. в усному порядку)

3.2. Права Виконавця: 

3.2.1. Вносити зміни до Договору в односторонньому порядку. 

3.2.2. Вносити зміни щодо інформації та переліку Послуг на власний розсуд в односторонньому порядку. 

3.2.3. Залучати третіх осіб для виконання умов цього Договору. 

3.2.4. Отримувати оплату від Клієнта за наданні Послуги. 

3.2.5. Своєчасно отримувати інформацію від Клієнта, необхідну для надання Послуг. 

3.3. Обов’язки Клієнта: 

3.3.1. Своєчасно і достовірно, а також, в повному обсязі надавати Виконавцю всю необхідну інформацію, пов’язану з наданням Послуг. 

3.3.2. Негайно передавати Виконавцю всі свої побажання по предмету даного Договору у письмовому вигляді. 

3.3.3. Своєчасно і в повному об’ємі оплачувати Послуги. 

3.3.4. Дотримуватись всіх умов та вимог цього Договору. 

3.3.5. Ознайомитись з інформацією про Послуги Виконавця. 

3.4. Права Клієнта: 

3.4.1. Інформувати Виконавця про виявлені недоліки у наданні Послуг. 

3.4.2. Вимагати  від Виконавця виконання умов та положень цього Договору. 

3.4.3. Замовляти Послуги у Виконавця. 

3.4.4. Отримати повну інформацію щодо Послуги Виконавця, їх ціну, строки виконання та будь-яку іншу інформацію, що стосується предмету Договору. 

4. Відповідальність сторін 

4.1. Виконавець за жодних обставин не несе відповідальності за: 

а) будь-які дії / бездіяльність, що є прямим або непрямим результатом дії / бездіяльності будь-яких третіх сторін; 

б) будь-які непрямі збитки та / або упущену вигоду Клієнта та / або третіх сторін незалежно від того, міг Виконавець передбачити можливість таких збитків чи ні; 

в) використання (неможливість використання) і які б то не було наслідки використання (неможливості використання) Клієнтом обраної ним форми оплати Послуг за цим Договором. 

4.2. У разі невиконання або неналежного виконання однією із Сторін своїх зобов’язань згідно цього Договору, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 

4.2.1. Клієнт та Виконавець погоджуються вирішувати спірні ситуації шляхом переговорів та досягненням консенсусу. 

4.2.2. У випадку настання спірних ситуацій, Клієнт надсилає скарги, претензії та/або вимоги на офіційну електронну скриньку Виконавця за адресою:  

4.3. У разі виникнення претензій, суперечок, застосування штрафних санкцій з боку третіх осіб і / або контролюючих органів, пов’язаних з виконанням Послуг відповідно до даного Договору, Клієнт розглядає і вирішує ці питання самостійно, без залучення Виконавця, а також зобов’язується невідкладно компенсувати Виконавцю в повному обсязі будь-які збитки, витрати, включаючи штрафні санкції, спричинені порушенням вищезазначених прав, гарантій і т.д. 

4.4. Виконавець не несе відповідальності за дії (або бездіяльність), а також прийняті рішення державних та інших органів, пов’язані з виконанням цього Договору. 

4.5. Виконавець не несе відповідальності за збільшення терміну виконання Послуг, у разі неоперативності роботи державних та інших органів, пов’язаних з виконанням цього Договору. 

4.6. Клієнт несе повну відповідальність за дотримання всіх вимог законодавства України та норм міжнародного права, включаючи відповідальність за зміст Заявки. 

4.7. У разі порушення Клієнтом умов цього Договору Виконавець має право припинити надання Послуг до моменту усунення Клієнтом допущених порушень та / або розірвати цей Договір з направленням відповідного повідомлення Клієнту за адресою електронної пошти Клієнта, вказаної у Заявці. 

4.8. Виконавець має право призупинити виконання Послуг з одночасним повідомленням Клієнта в разі недотримання Клієнтом будь-яких домовленостей і зобов’язань, обумовлених при укладанні цього Договору (або будь-якого іншого Договору з Клієнтом) або в процесі його виконання, як в письмовій так і в усній формі. 

4.9. У разі несвоєчасної або неповної оплати Послуг Клієнтом Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір. 

4.10. Виконавець не може гарантувати Клієнтам, що Послуга принесе очікуваний результат. Результати навчання залежать від багатьох чинників, на які Виконавець не можемо вплинути (індивідуальні здібності до навчання, сумлінне виконання домашніх завдань та рекомендацій Виконавця).  

4.11. Виконавець не несе відповідальність за надання Послуг неналежної якості. 

4.12. Клієнт несе відповідальність: 

–  за достовірність і правильність реєстраційних і платіжних даних, зазначених в процесі реєстрації на сайті або оформленні замовлення;  

– використання третіми особами облікових даних Клієнта, які використовуються для отримання доступу до Послуг;  

– використання контенту Платформи, з метою подальшої перепродажу , розповсюдження або передачі третім особам;  

– порушення умов користування Платформою і Послугами Виконавця; 

 – порушення умов оплати;  

– втручання в роботу сайту і доступних сервісів або спробу отримати до них доступ в обхід наших інструкцій . 

4.13. У разі порушення Виконавцем термінів надання Послуг, Виконавець зобов’язується продовжити ці терміни до моменту отримання Клієнтом замовлених Послуг. 

4.14. Кожен працівник (агент) Виконавця несе відповідальність індивідуально.  

4.15. Відповідальність третіх осіб за розміщення реклами та контенту на Платформі. 

4.15.1. Треті особи несуть відповідальність за контент і матеріали , які розміщують на Платформі, а також в групах і чатах компанії ТОВ «НЦ «ПАРАМЕТРИК». Виконавець не несе відповідальність за розміщення  третіми особами матеріалів і контенту, і не здійснює їх відстеження. 

4.15.2. Розміщуючи третіми особами власний контент, останні зобов’язані дотримуватися вимог чинного законодавства України, а також вашої країни проживання. У будь-якому випадку забороняється публікація контенту порнографічного та сексуального характеру, пропагує насильство, садизм, дискримінацію, яка містить загрозу або наклеп. 

4.15.3.  Контент не повинен порушувати прав третіх осіб. Справжнє стосується майнових і особистих немайнових прав третіх осіб , в тому числі прав інтелектуальної власності ( наприклад , авторське право і права на товарний знак і торгове найменування ). Зокрема , ви зобов’язані не порушувати права третіх осіб при розміщенні коментарів / відгуків , фото профілю або будь-яких картинок, які ви публікуєте. 

4.15.4. Виконавець має право в будь-який момент видалити або перемістити будь-який контент, розміщений третіми особами, якщо вважатимемо, що він порушує права інших осіб або вимоги чинного законодавства України. Якщо ж ви порушуєте зазначені принципи розміщення контенту Виконавець має право направити вам письмове попередження і тимчасово заблокувати вашу облікову запис і призупинити надання послуг, або розірвати договір в односторонньому порядку. 

4.15.5. Відшкодування шкоди. Якщо ви порушуєте умови Договору, ви зобов’язані відшкодувати Виконавцю всі збитки, понесені в зв’язку з задоволенням претензій третіх осіб (чиї права ви порушили). Виконавець залишає за собою право пред’являти вам претензії за втрати і інші вимоги, в порядку регресу. 

5. Умови та порядок надання Послуг 

5.1. Послуги надаються як платні так і безоплатні.  

5.2. Під безоплатними Послугами розуміється, надання Послуг або матеріалів, які доступні у відкритих розділах Платформи. Клієнт отримує базову інформацію по Послузі, яка його цікавить. 

5.3. Під платними Послугами розуміється, надання Послуг або матеріалів, які доступні у закритих розділах Платформи. Клієнт отримує розширену інформацію, доступ до платного контенту і платних сервісів Платформи. Клієнт може придбати Послугу за одноразовою оплатою.  

5.4. Вартість Послуг публікується на Платформі. Вартість Послуг вказується у валюті долар США. Остаточна вартість Послуг, яку Клієнт оплачує відображається на сторінці оплати Послуг у валюті гривня України, а також у банківській виписці Клієнта. 

5.5. Оплата Послуг проводиться за відповідним посиланням на сторінці Платформи. Під час оплати Клієнт вказує в спеціальній формі на сторінці сайту свої контактні дані. Клієнт повністю несе відповідальність за правильність і достовірність вказаних контактних даних, оскільки саме за вказаними контактними даними проводитиметься обмін інформацією. Після здійснення оплати за цим Договором без виставлення рахунку, Клієнт отримує автоматичне підтвердження на Веб-сайтах. 

5.6. Оплата Послуг здійснюється Клієнтом одним з пропонованих на веб-сайті способом. Вибір і використання способу / форми оплати Послуг здійснюється Клієнтом на власний розсуд із запропонованих варінтів. Безпека, конфіденційність, а також інші умови використання обраних Клієнтом способу / форми оплати виходять за рамки даного Договору і регулюються угодами (договорами) між Клієнтом та відповідними організаціями. 

5.7. Якщо з Клієнтом не укладено іншого письмового Договору або угоди, то в дію вступає даний Договір публічної оферти. Будь ласка , прочитайте даний Договір уважно. Цей Договір є достатньою юридичною підставою для замовлення послуг і їх оплати . 

5.8. Додаткові умови Договору. 

5.8.1. Так як Виконавець надає безліч різних Послуг, для деяких Клієнтів можуть діяти додаткові умови Договору (наприклад , додаткові гарантії повернення, умови відновлюваної платній підписки або ж обмежений термін акції та ін.) – далі іменуються «Додаткові умови». В такому випадку, Додаткові умови є частиною Договору, укладеного з Виконавцем та Клієнтом. 

5.8.2. Додаткові умови Договору наведені у відповідних розділах Платформи, на сторінках замовлення Послуг або у листах,  які направляються Клієнту електронними повідомленнями (електронні листи і квитанції , рахунки та будь-які інші електронні повідомлення , які містять інформацію про істотні умови Договору). 

5.9. Спеціальні умови Договору (наприклад , опис пакета послуг, термін і спосіб надання послуг або їх вартість та інше) – далі «Спеціальні умови», публікуються безпосередньо на Платформі з описом продукту (послуги) або направляються Клієнтам у вигляді повідомлень.  

5.10. Виконавець залишає за собою право змінювати Загальні, Додаткові та Спеціальні умови цього Договору або вводити нові Додаткові та Спеціальні умови Договору. 

5.11. Акцепт оферти означає, що Клієнт приймаєте всі умови цього Договору. Якщо Клієнт не згідний з умовами цього Договору він може покинути Платформу та не погоджуватися на дані умови Договору. 

5.12. Умови бронювання Послуг. 

5.12.1. Бронюючи Послуги у Виконавця Клієнт оформляєте попереднє замовлення на отримання Послуг за зниженою ціною, за умови сплати вартості бронювання. Залишок вартості Послуг Клієнт зобов’язуєтеся внести оплату в терміни і на умовах акційної пропозиції, опублікованої на Платформі. 

5.12.2. При умові доплати різниці у вартості, Клієнт завжди може переоформити замовлення на пакет Послуг більшої вартості, незалежно від того який пакет Послуг Клієнт бронював раніше. 

5.12.3. Внесена Клієнтом сума (вартість бронювання) вважається завдатком і передається Клієнту у рахунок належних платежів, як доказ укладення Договору та забезпечення його виконання. Якщо Клієнт повністю не оплатив заброньовані Послуги в зазначений термін, Виконавець залишає всю суму завдатку (вартість бронювання) не повертаючи ці кошти Клієнту. 

5.12.4. Клієнт зможе використовувати внесену суму (вартість бронювання) в рахунок часткової оплати інших Послуг Виконавця, протягом двох (2) календарних місяців з дня внесення завдатку. Для цього необхідно зв’язатися з службою підтримки Клієнтів через Платформу. Якщо протягом двох (2) календарних місяців з дня внесення завдатку Клієнт не звернувся у службу підтримки Клієнтів, надалі Клієнт втрачає таку можливість. 

5.13. Перенесення термінів навчання (Послуг). 

5.13.1 Якщо Клієнт не зможете прийняти участь у навчанні або бути присутнім на навчанні в заплановані терміни, останній зобов’язується повідомити про це Виконавця. Перенесення термінів надання Послуг можливий протягом дванадцяти (12) місяців з дня оформлення замовлення і не більше одного разу. Клієнт може запросити перенесення термінів навчання не пізніше ніж за тиждень до запланованої дати початку занять. Якщо Виконавець отримує запит в зазначені терміни, останній повідомить Клієнта про нові календарні дати занять. Якщо Клієнт пропустить зазначений термін або відмовиться від навчання в нові терміни, Виконавець вправі відмовити Клієнту у наданні Послуг і утримати повну вартість навчання в якості штрафу за односторонню відмову від Договору. 

5.14. Терміни надання Послуг. 

5.14.1. Разові Послуги. Будь-які разові Послуги / передплачені пакети Послуг, які купуються на Платформі, можуть бути запропоновані на певний період (мати фіксований термін надання послуг). В такому випадку, надання Послуг припиниться по закінченню зазначеного терміну.  

5.14.2. Обмежений термін доступу до контенту. Деякі пакети Послуг передбачають надання Клієнту доступу до ліцензійного контенту на обмежений термін. В такому випадку, Клієнт отримує доступ до контенту на термін, зазначений у спеціальних умовах, опублікованих на Платформі з описом продукту на сайті (сторінці замовлення Послуг). 

6. Повернення коштів 

6.1. Клієнт має право відмовитися від Послуг і оформити запит на повернення коштів в протягом двох (2) календарних днів з моменту оплати, але до моменту початку надання послуги: дати отримання доступу до курсу, дати проведення першого заняття або події (воркшопу, семінару, лекції чи форуму). 

6.2. Якщо Виконавець отримує запит на повернення в зазначений термін (протягом двох (2) календарних днів), незалежно від причин відмови, Виконавець поверне Клієнту кошти протягом тридцяти (30) календарних днів з дня отримання запиту, за вирахуванням комісій платіжних систем, пов’язаних з поверненням. Для повернення коштів Виконавець використовує такий же спосіб оплати, який Клієнт використовував при оплаті Послуг. По закінченню зазначеного терміну повернення грошових коштів не здійснюється. 

6.3. Виконавець несе витрати, пов’язані з організацією навчання, проведенням занять, консультацій і заходів (наприклад, оренда навчальних залів і місць проведення заходів, гонорар спікерів і запрошених експертів). Виконавець з суми повернення знімає десять (10)% від загальної вартості Послуг, як компенсацію витрат, пов’язаних з відмовою від отримання Послуг. 

6.4. Оформлення повернення коштів. 

6.4.1. Для відмови від Послуг та оформлення повернення коштів Клієнт зобов’язаний написати Виконавцю за адресою вказаною на Платформі, або повідомити про це куратора курсу. Після чого Виконавець підтверджує отримання такого запиту на повернення. Якщо Клієнт не отримав письмового підтвердження  протягом 24 годин з моменту відправки листа, то потрібно звернутися у службу підтримки за телефонами, вказаними на Платформі. 

6.4.2. Під час оформлення запиту Клієнт зобов’язаний обов’язково повідомити: ПІБ та  email, зазначені при оформленні замовлення; назву Послуги (програми навчання, тренінгу або пакета послуг); дату замовлення; інформацію про оплату; причини відмови від Послуг, а також іншу необхідну інформацію. Клієнт розуміє, що у разі порушення порядку оформлення запиту на повернення коштів або не надання Виконавцю зазначеної інформацію, Виконавець має право відмовити Клієнту у поверненні коштів та не розглядати запит. 

6.5. Використання коштів для оплати іншої Послуги. 

6.5.1. Протягом, але не пізніше дванадцяти (12) місяців з дати здійснення платежу за Послугу, Клієнт може використовувати сплачені ним кошти в рахунок оплати будь-якого іншої Послуги. Якщо вартість Послуг перевищує розмір внесеної Клієнтом суми (депозиту), Клієнт повинен доплатити різницю до початку надання Послуг. Якщо сума депозиту перевищує вартість замовленої Послуги, різниця вартості не повертається. Для дотримання встановленого терміну, Клієнт повинен повідомити Виконавця в порядку, встановленому для оформлення запиту на повернення.  

6.6. Неявка на заняття або захід. 

6.6.1. Виконавець не відшкодовує вартість неодержаних Клієнтом послуг, якщо Клієнт не отримав їх не з вини Виконавця (наприклад, якщо Клієнт пропустив одне або кілька занять, передбачених програмою навчання або не відвідав оплачену подію (воркшоп, інтенсив або конференцію). 

6.7. Відмова від бронювання. 

6.7.1. Ця політика повернення не застосовується до платежів, отриманих в якості завдатку для бронювання послуг Виконавця (наприклад , для попереднього замовлення послуг по зниженою ціною або ж таки не більше вигідних умовах, або замовлення послуг в розстрочку). Вартість бронювання (завдаток) в будь-якому випадку не повертається (докладніше – див. Розділ 5.12. Договору “Умови бронювання Послуг”). 

7. Інтелектуальна власність 

7.1. В залежності від отриманих Послуг, Клієнт отримуєте доступ до контенту (інформаційним і навчальним матеріалами), авторські та суміжні права, які захищені або в будь-якому випадку належать Виконавцю, незалежно від факту реєстрації. Користуючись Послугами, Клієнт отримуєте право переглядати контент і використовувати його в особистих цілях, на умовах даного Договору, на весь термін надання Послуг, якщо інше не передбачено спеціальними умовами Договору. 

7.2. Авторські права. 

7.2.1. Користуючись послугами Виконавця Клієнт отримує право використовувати освітній контент в особистих некомерційних цілях. Вартість комерційного використання авторських матеріалів оцінюється в сумі, еквівалентній п’яти (5 000,00) тисячам євро за один календарний місяць використання. Копіювання, переробка, модифікація, повне або часткове використання, публічне відтворення і поширення матеріалів розміщених на сайті, так само як і використання контенту в комерційних цілях, без письмового дозволу Виконавця, строго заборонено відповідно до чинного законодавства України. Передача Клієнтом його даних для доступу до навчання третім особам заборонені, – це піратство. 

7.3. Порушення прав. 

7.3.1. Будь-яке порушення прав інтелектуальної власності карається відповідно до законодавства країни проживання порушника та за міжнародним законодавством. Відповідальність за такі порушення: адміністративна, кримінальна, цивільна. У разі виявлення фактів незаконного використання інтелектуальної власності Виконавця (використання бренду; копіювання або переробка матеріалів курсу або їх поширення; купівля Клієнтом Послуги та передача облікових даних для доступу до навчання третім особам і ін .). Виконавець вправі припинити надання Послуг і заблокувати аккаунт порушника (Клієнта), без відшкодування вартості навчання. 

7.3.2. Виконавець має право вимагати від порушника повного відшкодування збитків, заподіяних таким порушенням або ж виплати порушником компенсації в розмірі подвійної плати за правомірне використання об’єктів інтелектуальної власності, за кожен випадок неправомірного використання. У разі відмови порушника від добровільної виплати компенсації, Виконавець буде змушений звернутися в правоохоронні органи, суд за захистом своїх прав та інтересів та стягнути грошову компенсацію в примусовому порядку.  

8. Термін дії, зміни умов і розірвання Договору 

8.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його акцепту Клієнтом та діє до остаточного виконання Сторонами зобов’язань по цьому Договору. 

8.2. Всі зміни і доповнення до цього Договору мають юридичну силу, лише в разі складання письмового документа, завіреного підписами і печатками уповноважених представників Сторін. 

8.3. Цей Договір може бути розірвана за згодою Сторін. 

8.4. У разі істотного порушення однією із Сторін умов цього Договору інша Сторона має право на одностороннє розірвання цього Договору, про що письмово повідомляє Сторону, яка порушила умови Договору, не менше ніж за 14 календарних днів. 

8.5. При розірванні цього Договору або припинення його терміну дії вся наявна в електронному вигляді інформація Клієнта зберігається у Виконавця протягом терміну, регламентованого внутрішніми документами. 

8.6. Цей Договір може бути змінено Виконавцем в односторонньому порядку для всіх своїх клієнтів з одночасною публікацією нової версії на веб-сайті, а також з повідомленням всіх Клієнтів Виконавця за допомогою електронної пошти. У разі незгоди Клієнта з внесеними змінами, укладається окрема письмова угода, в якій будуть врегульовані спірні питання. 

8.7. Договір про надання Послуг, укладений в зв’язку з користуванням безкоштовними Послугами, придбанням пакета Послуг або покупки квитка на живий захід, діє до повного виконання зобов’язань Сторонами. 

8.8. Клієнт має право припинити користування Платформою та безкоштовними Послугами в будь-який час, без зазначення причини. Для припинення користування платними Послугами, Клієнт має повідомити Виконавця засобами телефонного зв’язку. 

8.9. Після того, як Клієнт відмовився від Послуг Виконавця (розірвав Договір), Клієнт втрачає доступ до придбаного контенту (пакету Послуг). У разі , якщо на момент розірвання договору ( угоди ) Клієнт все ще має доступ до придбаного пакету Послуг (платного контенту) або квиток на відвідування живого заходу, кошти, які Клієнт сплатив в рахунок оплати за ці Послуги не повертаються. 

8.10. Якщо Клієнт спробує втрутитися в роботу Платформи, серверів та інших автоматизованих систем ТОВ «НЦ «ПАРАМЕТРИК» або грубо порушить умови Договору, або якщо Виконавець запідозрить Клієнта в цьому, Виконавець може призупинити або повністю заблокувати доступ до Платформи і Послуг. 

9. Гарантії 

9.1. За винятком гарантій, прямо зазначених в тексті цього Договору, Виконавець не надає ніяких інших прямих або непрямих гарантій по даному Договору. 

9.2. Погоджуючись з умовами (приймаючи умови) цього Договору, Клієнт запевняє Виконавця і гарантує Виконавцю, що: 

9.2.1. У разі надання Клієнтом Виконавцю недостовірних даних або матеріалів, Клієнт несе повну відповідальність (в тому числі майнову) за будь-які негативні наслідки, пов’язані з наданням Виконавцем Послуг за цим Договором; 

9.2.2. Клієнт укладає цей Договір добровільно, при цьому Клієнт підтверджує: 

а) повністю ознайомився з умовами цього Договору. 

б) повністю розуміє предмет цього Договору. 

в) повністю розуміє значення і наслідки своїх дій щодо укладення та виконання цього Договору. 

9.2.3. Клієнт має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання цього Договору. 

9.3. Вся надана у зв’язку з виконанням цього Договору інформація є конфіденційною. Сторони зобов’язуються не розголошувати її третім особам і не використовувати в будь-яких цілях, не передбачених цим Договором. 

9.4. Дія гарантій, зазначених в цьому Договору, поширюється на необмежений період часу і не закінчується після завершення дії цього Договору. 

10. Форс-мажор 

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, воєнних дій і інших обставин непереборної сили), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, то виконання продовжується відповідно на строк, протягом якого діяли ці обставини. 

8.2. Якщо форс – мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і в цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки по всіх умовах даного Договору. 

11. Інші умови 

9.1. У цьому Договорі викладено всі умови, погоджені між Сторонами стосовно його предмета і він заміщує собою всі попередні договори, заяви та будь-якого характеру домовленості між Сторонами щодо його предмета. 

9.2. Договір в будь-який час може бути змінений і/або доповнений Виконавцем в односторонньому порядку без попереднього і/або подальшого повідомлення Клієнта. Зміни в Договір будуть публікуватися із зазначенням дати останнього оновлення. Клієнт вважається повідомленим про внесені до Договору зміни і/або доповнення з моменту опублікування цих змін на Платформі. 

9.3. Недійсність, незаконність або непридатність для звернення до виконання будь-якого положення цього Договору не тягне за собою недійсності, або не впливає на подальшу юридичну силу будь-яких інших положень цього Договору. 

9.4. Якщо в цьому Договорі не обумовлюється інше, всі повідомлення повинні направлятися на адреси, що зазначені у цьому Договорі чи Платформі. 

9.5. Сторони підтверджують, що в разі, якщо будь-яка умова цього Договору стане або буде визнана недійсною у зв’язку з невідповідністю закону, то така умова не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого положення цього Договору або Договору в цілому. В такому випадку Сторони  повинні якнайшвидше вжити заходів щодо зміни Договору тією мірою, наскільки це потрібно, щоб замінити недійсне положення , щоб у зміненому вигляді воно було законним і по своїй суті максимально зберігало початкові наміри Сторін. 

10. Реквізити Виконавців 

 • Отримувач ТОВ «Навчальний центр «Параметрик» 
 • Код отримувача 42143258 
 • ІВAN рахунок UA903253650000026008011135006 
 • Банк ПАТ “КРЕДОБАНК” 
 • Код Банку (МФО) 325365 

      _________________________________________________ 

 • Отримувач ФОП Вітик Захар Ігорович 
 • Код отримувача 3304504494 
 • ІВAN рахунок UA463253650000002600201707126 
 • Банк  
 • Код Банку (МФО) 325365 
Закрити меню